Co to jest biuro rachunkowe?

Teraz wielu młodych ludzi decyduje się na studia z zakresu rachunkowości, bankowości czy finansów. Jednak po ukończeniu ich warto przemyśleć założenie własnej działalności gospodarczej. Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący tego, czym jest biuro rachunkowe. Przeczytaj go koniecznie!

Ogólna charakterystyka biura rachunkowego

Zacznijmy od tego, że biuro rachunkowe to działalność, która polega na świadczeniu usług.

- okresowego określania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,

- prowadzenia, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,

- gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości,
prowadzenia sprawozdań finansowych,

- wyceny aktywów i pasywów i ustalania wyniku finansowego.

Wstępne wymagania związane z prowadzeniem biura rachunkowego

Warto wspomnieć o tym, że usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą wykonywać osoby, które:

- posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i nie są karane za określony katalog przestępstw, czyli za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe i za czyn określony w rozdziale 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Usługi w te mogą świadczyć osoby wpisane do rejestru biegłych rewidentów lub na listę doradców podatkowych. Biuro rachunkowe, które prowadzi jedynie księgi przychodów i rozchodów albo pomaga w wypełnianiu zeznań i deklaracji, nie musi posiadać ubezpieczenia OC. Za to osoby, które zdobyły certyfikaty księgowe czy też świadectwa kwalifikacyjne, wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, będą mogły się nimi nadal posługiwać w celu potwierdzania kwalifikacji zawodowych. 

Dopuszczalne formy prowadzenia biura rachunkowego

Po spełnieniu oczekiwanych warunków, przyszły właściciel biura rachunkowego może zdecydować się na założenie firmy w każdej formie (prócz spółek partnerskich). Zdecydowanie najpopularniejszą formą prowadzenia firmy jest jednoosobowa działalność gospodarczą, która wymaga złożenia formularza CEIDG-1 i rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Decydując się na prowadzenie firmy w spółce cywilnej, należy dokonać tej samej rejestracji, co w przypadku jednoosobowej działalności.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 806 542 142

E-mail: kontakt@ztepoland.pl

Adres: ul. dr Witaszka 6, Piła

Poradnik dotyczący szkoleń oraz funkcjonowania biura rachunkowego.  Informacje i porady na tematy notarialne.