Formularze - zeznanie roczne podatkowe

 

Przed rozliczeniem naszego zeznania podatkowego lub skorzystaniem z produktu finansowego jakim są usługi księgowe zastanawiamy się z jakich formularzy, dokumentów powinniśmy skorzystać aby nasze zeznanie podatkowe było rozliczone prawidłowo.

W większości wypadków formularzami używanymi do rozliczenia PIT za 2012 r. są formularze PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38. W tym artykule zajmę się dwoma rodzajami formularzy : PIT-36 oraz  PIT-36L. PIT-36 jest  przeznaczony dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Formularz ten składają również osoby  mające  miejsce zamieszkania dla celów podatkowych inne niż Polska.  
 
PIT-36 składany jest przez podatników  prowadzących  pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej lub działy specjalne produkcji rolnej oraz podatników uzyskujących przychody z najmu opodatkowane według skali podatkowej, przychody ze źródeł położonych za granicą, a także przychody z innych źródeł opodatkowanych na zasadach ogólnych, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek. Zeznanie podatkowe za 2012 rok na tym formularzu złożą także wszyscy ci którzy sporządzili remanent likwidacyjny w grudniu roku podatkowego, którzy do swoich dochodów dołączają dochody małoletnich dzieci (np. rentę rodzinną, ale wtedy gdy przysługuje im prawo dysponowania tymi dochodami), a także obniżający dochód o straty z lat ubiegłych.

Formularz PIT-36L dotyczy tylko i wyłącznie podatników rozliczających się z tytułu prowadzenia własnej  działalności gospodarczej, ten formularz jest przeznaczony dla takich osób, korzystają one najczęściej z usług księgowych.

Formularz Pit 37

Formularz ten są zobligowani złożyć ci podatnicy którzy otrzymali w roku 2012 dochody ze źródeł z terenu Polski  i zostały one opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej, w szczególności z takiego tytułu  jak: wynagrodzenia i inne przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej, emerytury  lub renty krajowe w tym renty strukturalne oraz  socjalne. Kolejne dochody które kwalifikują nas do Pit 37 to : świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, stypendia, przychody z działalności wykonywanej osobiście m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej itp., przychody z praw autorskich i innych praw majątkowych, świadczenia wypłacone z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym, należności z umowy aktywizacyjnej.  
 
Osoby które wypełnią Pit 37 samodzielnie lub przy pomocy usługi księgowe nie mogą w roku poprzedzającym złożenie zeznania podatkowego prowadzić pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Nie są w obowiązku doliczać do swoich dochodów –dochodów małoletnich dzieci, nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych. Przy bardziej skomplikowanych zeznaniach podatkowych warto pokusić się o współpracę z biurem rachunkowym i skorzystać z usług księgowych

Formularz PIT 38

Pit 38 to formularz który jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu : odpłatnego zbycia papierów wartościowych,  pożyczonych papierów wartościowych tzw. sprzedaż krótka, pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach mających osobowość prawną; objęcia udziałów czy też  w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Wypełnienie tego formularza może być rzeczą uciążliwą dla wielu podatników warto wtedy udać się do biura rachunkowego i skorzystać z usług księgowych.

Kolejne formularze o których chce napisać to druki niezbędne przy ubieganiu się o najróżniejsze ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych. Będzie to formularz PIT/O który jest załącznikiem do deklaracji rocznych.  
 
Druk ten dołączamy do zeznania rocznego PIT w sytuacji  korzystania z następujących ulg podatkowych: ulga prorodzinna, wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet, ulga na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych, wydatki na nabycie nowych technologii, ulga na wyszkolenie uczniów, darowizny, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Kolejny formularz do ulg podatkowych to PIT/D służy on do odliczeń w  następujących przypadkach: spłat odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego, udzielonego podatnikowi w latach 2002-2006, jak również na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na spłatę kredytu (pożyczki) mieszkaniowego lub kredytu przeznaczonego na spłatę tych kredytów, kontynuacji systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową; spłat (wraz z odsetkami) kredytu bankowego lub pożyczki z zakładu pracy, otrzymanych w latach 1992-1993 na cele mieszkaniowe, określone w art. 26 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; wydatków w latach ubiegłych na cele mieszkaniowe (w tym na remont lub modernizację domu/mieszkania), jeżeli wydatki te nie znalazły pokrycia odpowiednio w dochodzie, przychodzie lub podatku za te lata.

Wypełnienie Pitów szczególnie gdy korzystamy z ulg i odliczeń nie jest sprawa banalnie prostą, żeby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji warto mieć pod ręką kogoś kto profesjonalnie prowadzi biuro księgowe.


Zapoznaj się z poradami, jak wypełnić i rozliczyć PIT-28!

Zobacz również

Kontakt

Tel: 806 542 142

E-mail: kontakt@ztepoland.pl

Adres: ul. dr Witaszka 6, Piła

Poradnik dotyczący szkoleń oraz funkcjonowania biura rachunkowego.  Informacje i porady na tematy notarialne.