KPiR czy księgi rachunkowe?

Przedsiębiorcy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji, w ramach której będą starannie wykazane kwestie związane ze wszystkimi zdarzeniami gospodarczymi danego okresu. Ewidencja może mieć formę pełną, czyli ksiąg rachunkowych bądź też uproszoną w postaci księgi przychodów i rozchodów. Co do zasady pierwsza forma jest dla dużych firm, druga dla mniejszych. Warto jednak wiedzieć czym się obie formy różnią i jakie to ma znaczenie. Księga przychodów i rozchodów będzie dla podatników, którzy spełniają dwa warunku:

- poprzedni rok mają przychody mniejsze niż równowartość 1,2 ml euro i są opodatkowaniu na ogólnych zasadach Jest to wiec rozwiązanie dla firm z sektora MSP oraz działalności jednoosobowych. Prowadzenie może być powierzone biurowi rachunkowemu albo księgowej. Można także zajmować się tym samodzielnie. Ewidencjonuje się tam wszystkie zachodzące zdarzenia gospodarcze, która mają miejsce w danym okresie. Księga przychodów i rozchodów jest przeznaczona zatem głównie dla firm z sektora MSP czy jednoosobowych działalności gospodarczych. Jej prowadzenie można powierzyć biuru rachunkowemu lub księgowej, ale można ją również prowadzić samodzielnie

– ważne jest to, aby odpowiadała ona wymogom uznania jej za dowód pozwalający na określenie zobowiązań podatkowych. Kategorie rozchodów obejmują: Kupno towarów handlowych i materiałów według cen zakupu oraz koszty uboczne zakupu. Wynagrodzenia brutto, które są wypłacane pracownikom w gotówce i w naturze. Pozostałe koszty to koszty związane z rozumieniem ustawy o podatku dochodowym.

Księga powinna być broszurowana i jej karty powinny być kolejno numerowane. Zapisy muszą być dokonywane starannie w języku i walucie polskiej. Jesteśmy zobowiązani do prowadzenia księgi rzetelnie i niewadliwie. Obok księgi tacy przedsiębiorcy muszą również prowadzić ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych. Pełna rachunkowość Prowadzenie pełnej księgowości jest obowiązkowe dla spółek handlowych oraz spółek cywilnych, jawnych w sytuacji, gdy przychody netto ze sprzedaży przekraczają wartość 1,2 mln euro w walucie polskiej Pełna rachunkowość narzuca więcej obowiązków niż KPiR. Trzeba prowadzić więcej ewidencji i jednocześnie przygotować sprawozdania finansowe, które będą bardzo szczegółowe. Duże podmioty, które spełniają kilka innych warunków muszą także przygotować rachunek, w którym wykazane zostają przepływy pieniężne i zmiany w kapitałach własnych i będą musiały badanie sprawozdania finansowego przez rewidenta. Księgi pełnej rachunkowości muszą być prowadzone w języku polskim i polskiej walucie. Obowiązkowym dokumentem są równie zasady rachunkowości, które podmiot powinien podjąć przed rozpoczęciem działalności. Księgi rachunkowe może prowadzić jednostka co wiążę się z zatrudnieniem księgowej lub też może się tym zajmować biuro rachunkowe. Nawet jeśli księgi są prowadzone przez biuro to osoba, która jest odpowiedzialna to kierownik jednostki. Która forma korzystniejsza? Możliwość wyboru mają tylko nieliczni przedsiębiorcy. Zasadniczo, jeśli jest taka opcja to wydaje się, że lepiej będzie wybrać KPiR ponieważ będzie się to wiązało z mniejszą ilością obowiązków a to na pewno będzie korzystniejsze dla przedsiębiorcy. Przy dużej, pełnej księgowości zatrudnienie specjalistów także będzie wiązało się z koniecznością większych wydatków na ich rzecz.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 806 542 142

E-mail: kontakt@ztepoland.pl

Adres: ul. dr Witaszka 6, Piła

Poradnik dotyczący szkoleń oraz funkcjonowania biura rachunkowego.  Informacje i porady na tematy notarialne.