Na czym polega praca notariusza?

Obecnie notariusz jest osobą zaufania publicznego powołaną do sporządzania dokumentów zawierających wolę stron, którymi są osoby fizyczne lub prawne. Oczywiście dokumenty te mogą dotyczyć obrotu nieruchomościami, spadków, darowizn, założenia spółki akcyjnej, poświadczenia własnoręcznego podpisu, potwierdzenia zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z oryginałem itp. Jednak każdą z takich czynności notariusz musi zarejestrować w specjalnej księdze. Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący tego, na czym polega praca notariusza. Przeczytaj go koniecznie!

Na czym polega praca notariusza?

Zacznijmy od tego, że notariusz, sporządzając odpowiednie dokumenty, musi dochować staranności, by zachowane zostały wszystkie przewidziane prawem wymogi, jak np. potwierdzenie tożsamości stron, obecność wszystkich zainteresowanych stron itp. Dopiero po sporządzeniu dokumentu jest on odczytywany wszystkim stronom, które następnie składają na nim swój podpis. Jako ostatni podpis składa notariusz i jest to potwierdzenie ważności i autentyczności dokumentu. Ponadto do zadań notariusza może także należeć sporządzanie protokołu z walnego zgromadzenia spółki oraz sporządzanie dokumentów dotyczących zdarzeń w różnych organizacjach społecznych. Notariusz może przyjmować na przechowanie różnego rodzaju dokumenty, papiery wartościowe, czeki, weksle itp., które składa na specjalnym koncie bankowym. W Polsce notariuszy powołuje i odwołuje minister sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii właściwej izby notarialnej.

Warunki pracy

Przede wszystkim notariusz pracuje głównie w kancelarii notarialnej, gdzie przyjmuje klientów. Dopiero w sytuacjach szczególnych wyjeżdża do klienta, dzieje się tak np. gdy klient jest w szpitalu i chce sporządzić testament. Musisz wiedzieć, że kontakty z ludźmi są częścią tego zawodu. Poza tym praca notariusza ma charakter indywidualny i samodzielny a jednocześnie jest okresowo nadzorowana przez radę izby notarialnej. Natomiast nadzór nad całością działalności notariuszy sprawuje Minister Sprawiedliwości. Ponadto notariusz wszystkie działania musi wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i w zachowaniu tajemnicy. Warto wspomnieć o tym, że za prawidłowość pobranych opłat, skutki prawne i wszelkie uchybienia w czynnościach notarialnych odpowiada całym swym majątkiem. Zwykle notariusz sam ustala godziny swojej pracy. Godziny pracy kancelarii są z góry ustalone, to jednak w wyniku bieżących potrzeb notariusz może pracować dłużej. Ale rzadko pracuje w dni wolne.

Kancelaria notarialna w Krakowie ► https://www.notariusz-wajda.pl/

Zobacz również

Kontakt

Tel: 806 542 142

E-mail: kontakt@ztepoland.pl

Adres: ul. dr Witaszka 6, Piła

Poradnik dotyczący szkoleń oraz funkcjonowania biura rachunkowego.  Informacje i porady na tematy notarialne.