Biuro rachunkowe - jakie są czynności, które można w jego zakresie wykonywać?

Teraz, po zmianach, jakie w ustawie o rachunkowości oraz w ustawie o doradztwie podatkowym zostały wprowadzone ustawą o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (ustawa deregulacyjna), prowadzenie księgi przychodów i rozchodów oraz sporządzanie na rzecz klienta deklaracji podatkowych jest możliwe bez posiadania uprawnień doradcy podatkowego. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący czynności w zakresie biura rachunkowego, które można wykonywać. Przeczytaj go koniecznie!

Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych.

Zacznijmy od tego, że w dniu 10 sierpnia 2014 r. weszła w życie ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, tzw. ustawa deregulacyjna, która m.in. wprowadziła zmiany do ustawy o rachunkowości oraz ustawy o doradztwie podatkowym. Otóż po deregulacji usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i zaprzestaniu wydawania przez Ministra Finansów certyfikatu księgowego, usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych może wykonywać każda osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i niekaralność za ściśle określony katalog przestępstw, tj. za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości oraz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Jakie są konsekwencje deregulacji?

Przede wszystkim konsekwencją deregulacji usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych jest uwolnienie części czynności wchodzących w zakres doradztwa podatkowego. W kompetencji licencjonowanych podmiotów, tj. doradców podatkowych oraz adwokatów, radców prawnych i biegłych rewidentów, pozostało:

1) udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami,

2) reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.

Natomiast prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych i sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych jest dostępne dla wszystkich.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 806 542 142

E-mail: kontakt@ztepoland.pl

Adres: ul. dr Witaszka 6, Piła

Poradnik dotyczący szkoleń oraz funkcjonowania biura rachunkowego.  Informacje i porady na tematy notarialne.