Czym jest prawo karne i jak działa?

Prawo karne jest to ogół przepisów prawnych, które regulują problem odpowiedzialności karnej ludzi za popełnienie czynów karalnych. Źródłami prawa karnego są Kodeks karny, Kodeks karny wykonawczy, Kodeks karny skarbowy oraz Kodeks postępowania karnego. Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący tego czym jest i na czym polega prawo karne. Przeczytaj go koniecznie!

Trzy podstawowe funkcje prawa karnego

Zacznijmy od tego, że w naukach prawnych wyróżnia się trzy podstawowe funkcje prawa karnego. Pierwsza, ważna funkcja sprawiedliwościowa dotyczy zadośćuczynienia osobie pokrzywdzonej i dostarczenia jej poczucia sprawiedliwości. Oczywiście wszyscy poszkodowani chcieliby, aby przestępca został ukarany, a sprawiedliwość zatriumfowała. Natomiast funkcja ochronna ma na celu ochronę dóbr, także tych materialnych, przed atakami osób niebezpiecznych. Funkcja gwarancyjna łączy się bezpośrednio z ochronną. Zapewnia bowiem, iż obywatele nie będą pod stałą kontrolą władzy, ingerencja władzy pojawi się tylko w razie konieczności.

Klasyfikacja norm

Generalnie prawo karne dzieli się według kryterium przedmiotu regulacji na:

- prawo karne wykonawcze – będące zespołem przepisów prawnych normujących wykonywanie kar, środków karnych i zabezpieczających oraz innych rozstrzygnięć wydawanych w sprawach karnych,

- prawo karne materialne (prawo karne sensu stricto) – będące zespołem przepisów prawnych normujących czyny będące przestępstwami, zasady odpowiedzialności za te czyny oraz środki prawne stosowane wobec ich sprawców,

- prawo karne procesowe (prawo karne formalne) – będące zespołem przepisów prawnych normujących postępowanie w sprawach o czyny zabronione przez prawo karne materialne.

Podział prawa karnego według kryteria zastosowania

Otóż prawo karne jest również dzielone według kryterium zakresu zastosowania na:

- prawo karne powszechne – zawierające normy dotyczące wszystkich dziedzin życia społecznego oraz wszystkich osób,
prawo karne indywidualne (prawo karne specjalne, szczególne) 

– zawierające normy chroniące szczególną sferę interesów (prawo karne skarbowe) lub dotyczące szczególnej grupy osób (prawo karne wojskowe).

Podział ze względu na wagę zabronionych czynów

Dodatkowo prawo karne dzieli się na:

- prawo wykroczeń, zajmujące się czynami o stosunkowo niewielkim stopniu szkodliwości społecznej,

- prawo karne, zajmujące się czynami o większym ładunku szkodliwości społecznej.

Prawo karne formułuje również zasady postępowania z nieletnimi sprawcami czynów karalnych.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 806 542 142

E-mail: kontakt@ztepoland.pl

Adres: ul. dr Witaszka 6, Piła

Poradnik dotyczący szkoleń oraz funkcjonowania biura rachunkowego.  Informacje i porady na tematy notarialne.