Co trzeba zrobić, żeby otworzyć biuro rachunkowe?

Posiadanie certyfikatu księgowego nie jest konieczne do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący tego, co należy zrobić, aby otworzyć biuro rachunkowe. Przeczytaj go koniecznie!

Na czym polega działalność biura rachunkowego?

Zacznijmy od tego, że usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, polegającą na świadczeniu usług w zakresie następujących czynności:

- prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,

- okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,

- wycena aktywów, pasywów i ustalanie wyniku finansowego,

- sporządzanie sprawozdań finansowych,

-gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej w ustawie o rachunkowości.

Kto może prowadzić biuro rachunkowe?

Oczywiście działalność w wymienionym zakresie mogą prowadzić przedsiębiorcy, pod warunkiem że czynności z nią związane będą wykonywane przez osoby, które:
 
- mają pełną zdolność do czynności prawnych,

- nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa określone w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).

Dodatkowo przedsiębiorcy ci są obowiązani do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. Powyższe wynika z art. 76a ust. 1 i 3 oraz art. 76h ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Na skutek deregulacji usługowego prowadzenia ksiąg zaprzestano wydawania certyfikatów księgowych

W obecnym stanie prawnym, aby w ramach działalności gospodarczej usługowo prowadzić księgi rachunkowe, trzeba spełnić warunki w zakresie posiadania zdolności do czynności prawnych osób wykonujących faktycznie te czynności, niekaralności tych osób za określone przestępstwa oraz zawarcia ubezpieczenia OC za szkody spowodowane w toku działalności. Jednak nie ma żadnych wymogów w zakresie kwalifikacji niezbędnych do założenia takiej działalności czy faktycznego wykonywania czynności z nią związanych - wiedza o rachunkowości czy praktyka w księgowości nie podlega weryfikacji przez żaden państwowy organ kontrolny.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 806 542 142

E-mail: kontakt@ztepoland.pl

Adres: ul. dr Witaszka 6, Piła

Poradnik dotyczący szkoleń oraz funkcjonowania biura rachunkowego.  Informacje i porady na tematy notarialne.