Ujmowanie w księgach rachunkowych darowizny wyrobów gotowych

Darowizny i tak zwane nieodpłatne przekazanie podlegają specjalnym przepisom prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości. Księgowanie darowizn rzeczowych czy pieniężnych regulują odrębne, szczegółowe przepisy.

Oto podstawa prawna na jakiej oparte są przepisy dotyczące darowizn i nieodpłatnych przekazań :

Artykuł 7 ustęp 3,4, 7 ustawy o VAT z 11 marca 2004 roku

Artykuł 3 ustęp 1 punkt 32 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 roku.

 

Darowizna wyrobów gotowych powinna być udokumentowana specjalną umową darowizny. Umowa darowizny jest zawierana pomiędzy darczyńcą ( na przykład firmą), który przekazuje świadczenie i drugą obdarowywaną stroną, która przyjmuje dar. Najlepiej, aby taka umowa była zawsze zawierana na piśmie. W umowie oprócz dokładnych nazw stron zawierających umowy powinien być też określony przedmiot darowizny wraz z jego wartością. Obdarowany powinien na piśmie oświadczyć, że przyjmuje darowiznę określonej wartości. Jeśli towary gotowe, które są przedmiotem darowizny są opodatkowane podatkiem od towarów i usług VAT, wtedy w umowie darowizny powinna być ujęta wartość brutto czyli z uwzględnieniem podatku VAT.

 

Jeśli chodzi o sposób księgowania, to darowiznę rzeczową i darowiznę pieniężną należy zaliczyć do tak zwanych pozostałych kosztów operacyjnych. Darowizna wyrobów gotowych musi być potwierdzona umową, a umowa zawarta na podstawie specjalnego dowodu wydania z magazynu. Ten dowód wydania jest też dowodem księgowym, musi być potwierdzony przez obie strony, darczyńcę i obdarowanego. Jeśli nie występują wyjątki opisane w ustawie VAT, to oczywiście darowizna podlega opodatkowaniu od towarów i usług. Dowolny dokument wewnętrzny dokumentuje to opodatkowanie.

Przepisy podatkowe są takie, że płatnikom VAT-u przysługuje prawo odliczenia tak zwanego podatku naliczonego związanego w wytworzeniem wyrobów gotowych przekazanych w umowie darowizny.

W roku 2014 sejm zmienił przepisy w ustawie o VAT i nie ma już w prawie podatkowym pojęcia „faktura wewnętrzna” i dlatego dla darowizny niestanowiącej prezent o małej wartości opodatkowanie VAT należy udokumentować przy zastosowaniu dowolnych dokumentów wewnętrznych.

 

Nieodpłatne przekazanie ( darowizna aktywów firmy, darowizna pieniężna, wartości niematerialne) pod względem księgowym należy zaliczyć do pozostałych kosztów operacyjnych, a darowiznę wyrobów gotowych wpisać po stronie koszty obrotów wewnętrznych.

 

Warto jeszcze wyjaśnić co to znaczy prezent o małej wartości. To prezenty o nieprzekraczającej wartości 100 złotych w roku podatkowym. Trzeba to ująć w ewidencji, a prezenty nieujęte w niej nie mogą mieć kosztów wytworzenia wyższych niż dziesięć złotych.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 806 542 142

E-mail: kontakt@ztepoland.pl

Adres: ul. dr Witaszka 6, Piła

Poradnik dotyczący szkoleń oraz funkcjonowania biura rachunkowego.  Informacje i porady na tematy notarialne.